Continua la destrucció d'ocupació

En un primer apartat d'aquest article enumeraré les dades de l'atur recollides en l'enquesta de població activa (EPA) del segon trimestre del 2012 i en un segon apartat faré una valoració d'aquestes dades.
A continuació podem veure quina ha estat l'evolució de l'atur segons l'EPA a l'Estat espanyol, a Catalunya i a la província de Tarragona (1) en el segon trimestre de l'any.
- Estat espanyol:
El nombre d'aturats/des s'ha situat en 5.693.100 persones, el que suposa  un increment de 53.500 persones respecte al primer trimestre. En quant a la taxa d'atur aquesta s'ha situat en un 24,6% de la població activa, el que suposa un increment de 19 centenes respecte a l’anterior trimestre.
Pel que fa a la variació interanual l'atur ha augmentat en  859.400 persones respecte al segon semestre del 2011 i la taxa d'atur ha passat del 20,9% al 24,6%.    
- Catalunya:
El nombre d'aturats/des s'ha situat en 821.600 persones, el que suposa  una disminució de 15.300 persones respecte al primer trimestre. En quant a la taxa d'atur aquesta s'ha situat en un 22% de la població activa, el que suposa una disminució de 20 centenes respecte a l’anterior trimestre.
Pel que fa a la variació interanual l'atur ha augmentat en 130.700 persones respecte al segon semestre del 2011 i la taxa d'atur ha passat del 18,1% al 22%.  
- Tarragona (província):
El nombre d'aturats/des s'ha situat en 89.500 persones, el que suposa  una disminució de 8.700 persones respecte al primer trimestre. En quant a la taxa d'atur aquesta s'ha situat en un 21,5% de la població activa, el que suposa  una disminució de 2,1 punts respecte a l’anterior trimestre.
Pel que fa a la variació interanual l'atur ha augmentat en 11.700 persones respecte al segon semestre del 2011 i la taxa d'atur ha passat del 18,4% al 21,5%.   
Valoració: 
De l'EPA del segon trimestre podem destacar que les dades de l'atur no són gens esperançadores ja que al conjunt de l'estat el percentatge de persones aturades arriba gairebé al 25%, és a dir, que prompte tindrem una de cada quatre persones aturades a nivell estatal. A Catalunya i a la província de Tarragona les dades estan uns punts per sota de les dades estatals però també augmenten respecte al segon semestre de l'any anterior (dades interanuals) un 3'9% i un 3,1% respectivament. Cal esmentar que a Catalunya i Tarragona hi ha una millora respecte a les dades del primer trimestre de l’any, no així a l'Estat, com a conseqüència directa de l'augment de les contractacions degut a l'arribada de la temporada estival. Si més no la majoria dels nous contractes realitzats durant aquest mes són contractes temporals, és a dir, una contractació precària (2) amb unes condicions laborals que deixen molt que desitjar i que les darreres reformes laborals (3), tant la del PP com la del PSOE, només fan que potenciar amb una normativa laboral molt desfavorable per als interessos de les classes treballadores.
Aquestes dades de desocupació, junt a l'augment del nombre de famílies que tenen tots els seus membres a l'atur, junt a una taxa d'atur juvenil de més del 50%, junt a  la retallada de les prestacions per desocupació i junt a tot un seguit de retallades de drets socials i laborals que els diferents governs centrals i autonòmics vénen aplicant, conformen un context de continu empobriment de la societat (4) on les classes treballadores estant perdent gran part dels seus drets conquerits històricament.   
En esta situació cal un canvi de direcció en la política econòmica i social actual que ens porti a la generació d'ocupació mitjançant una inversió pública (5) continuada i planificada, que combini les polítiques industrials amb les polítiques actives d'ocupació dins d'un marc normatiu favorable a les classes populars i on les polítiques socials tinguin un pes predominant. Per això cal impulsar un procés de mobilització continuada en el temps, el més massiu possible, que utilitzi tots els instruments de pressió que tingui al seu abast, tals com manifestacions, tancaments, ocupacions, marxes, vagues, etc. que hi haurà que anar utilitzant combinadament segons la situació i que potenciar-los. 

1) Les dades utilitzades en aquest article han estat obtingudes de l'Enquesta de Població Activa del segon semestre del 2012 recopilats en l’IDESCAT. 
(5) Mitjançant una reforma fiscal progressiva i la persecució del frau fiscal, l'evasió de capitals i la corrupció hi hauria finançament suficient per aquest canvi de model. 

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)