Quins treballs es generen?

A bombo i platerets s’ha anunciat la reducció de l’atur en 98.265 persones aturades menys en el conjunt de l’Estat espanyol, lo que suposa una baixada d’un 1,97% respecte al mes anterior. A Catalunya la baixada ha estat de 14.829 persones lo que suposa un 2,26% menys que a l’Abril. A primera vista aquestes són bones dades però si ens posem a examinar la situació amb més profunditat i comparem les dades amb les que ofereix l’Enquesta de Població Activa (EPA) tenim que la realitat no és gens esperançadora.
Per començar comentar que si tenim en compte les dades interanuals des del Maig de 2012 tenim que l’atur ha augmentat en 176.806 persones, un 3,7%, a l’estat espanyol i en 11.234 persones (1,78%) a Catalunya, és a dir, que tot i la baixada dels darrers 3 mesos l’atur continua creixent any rere any. Per altra banda cal tenir en compte quina classe de contractes s’estan fent. Així, les dades ens diuen que del total de contractes signats en aquest mes de Maig només el 7,5% eren indefinits i que d’aquest raquític percentatge el 21,7% eren contractes de suport als emprenedors (el contracte estrella de la darrera reforma laboral que permet l’acomiadament gratuït durant el primer any). També no hi ha que oblidar que aquests mesos solen ser bons per a l’augment de les contractacions ja que s’apropa la temporada estiuenca, és per això que si tenim en compte les dades desestacionalitzades l’atur només baixaria en 265 persones. Finalment caldrà comparar les dades de l’antic Inem amb les dades de l’EPA del segon semestre, les quals seran molt més realistes que no pas el registre de l’atur. En aquest sentit, només cal esmentar que segons l’EPA al 1r trimestre de l’any 2013 hi havia un milió d’aturats més que no pas al registre de l’oficina dels serveis públics d’ocupació que entre altres coses no té en compte la gent que esta fent cursos de formació (1). Així, a més d’aquestes dramàtiques dades d’atur, cal recordar que més de la meitat de les persones aturades són de llarga duració, és a dir, que porten més d’un any a l’atur i que del total d’aturats gairebé el 40% ja no cobra prestació.
Arribats a aquest punt cal preguntar-se quins treballs es generen i en quines condicions. Les dades ens diuen que el 92,5% dels treballs són temporals i això comporta que al final de la temporada la majoria de persones treballadores, per no dir totes, tornin a estar a la cua de les oficines de l’atur. Pa per avui i fam per demà. Així mateix a aquesta temporalitat cal sumar-li un elevat grau de precarietat en les condicions laborals comportant així una degradació de les condicions de vida dels i les treballadores (2). Tenim, per tant, una gradual imposició d’un nou model de relacions laborals a base d’aprofitar-se de la necessitat de treballar de la gent a qualsevol preu per a subsistir i a base també de generalitzar la por a la pèrdua del treball d’aquells i aquelles que encara tenen un treball. Així doncs, el que s’ha creat intencionadament és un enorme exercit de reserva de mà d’obra barata disposada a treballar per salaris de misèria i amb condicions laborals molt precàries. És, en definitiva, un canvi de model per competir amb la resta del món devaluant les condicions laborals internes, un model que l’únic que ofereix és atur, precarietat o exili (3). En aquest sentit veiem cap a on aniran les relacions laborals en les continues argumentacions dels grans empresaris i polítics amics a favor dels mínijobs, del contracte únic que iguala a la baixa les condicions laborals i salarials de la classe treballadora o les darreres declaracions del Banc d’Espanya de treballar per sota del salari mínim interprofessional.
Doncs així és, treballar més per menys salari i amb pitjors condicions o tenir que subsistir amb un o varis salaris de misèria que et donin en els contractes brossa. Anem cap a la generalització del que al món anglosaxó es coneix com a working poor (treballadors pobres), persones que tenen un treball assalariat però que estan per sota del llindar de la pobresa. Així doncs, és aquesta l’estratègia del govern de l’Estat per reduir l’atur: lo que abans era un treball per a un mileurista ara seran dos minijobs. Treballs que suposadament seran de com a molt mitja jornada però que totes sabem que en general es faran més hores i si protestes aniràs al carrer ja que hi ha moltes persones d’aquest exercit de mà d’obra barata que per cobrir les seves necessitats bàsiques si ho acceptaran.
Com és obvi aquesta situació esta comportant un major augment de la pobresa i de les desigualtats entre classes socials i, per tant, no queda altra opció que prendre partit des de baix en aquesta lluita de classes per així transformar la societat en favor del repartiment de la riquesa i el treball i per la justícia social.     
(1)   L'atur registrat és un recompte dels aturats que s’inscriuen als serveis públics d’ocupació. Una xifra que no ens diu res de tota la gent que perd l'ocupació i no s'apunta a l'atur o que s'incorpora per primera vegada al mercat de treball, per exemple, en acabar els estudis, i es dedica a buscar treball sense passar abans per les oficines de l’atur; així mateix aquest registre tampoc té en compte a les persones apuntades a cursos de formació dels serveis públics d’ocupació ni a les persones treballadores beneficiaries del subsidi agrari. Aquest registre és mensual. En canvi, l’EPA no és un registre sinó una enquesta trimestral que es la que té en compte la Unió Europea i que ofereix dades més pròximes a la realitat.
(3)   Veure l’article “Atur, precarietat o exili

Comentarios

Publicaciones más populares

Derechos Humanos, derechos fundamentales

Cooperación al desarrallo y alternativas a la crisis

Crónicas Covid_19 (IV)